co-working

Трансграничната зона в двете страни, Гърция и България, често се характеризира с трудности в достъпа до финансиране, ограничен достъп до бизнес ноу-хау, слаб формален и неформален достъп до обща информация, липса на услуги за поддръжка на разработването на конкурентни продукти/ услуги, недостатъчно развитие на човешките ресурси и умения и ниски резултати в интернационализацията.

Проектът CO – WORKING се стреми към преобръщане на тези факти със създаването на иновативна екосистема в трансграничната зона между Гърция и България, с цел насърчаване на създаването на бизнес предприятия. Внедряването на системата се основава на създаването на два поддържащи механизма за преинкубиране на бизнеса, базирани съответно в двете страни.

Проектът има за цел да ускори екипите на ранен етап с цел разработване на бизнес идея в реални условия, преди да поемат бизнес риск, с цел трансформиране на първоначалните идеи в жизнеспособни предложения, които преодоляват така наречената „долина на смъртта“.

Трансграничната зона в двете страни, Гърция и България, често се характеризира с трудности в достъпа до финансиране, ограничен достъп до бизнес ноу-хау, слаб формален и неформален достъп до обща информация, липса на услуги за поддръжка на разработването на конкурентни продукти/ услуги, недостатъчно развитие на човешките ресурси и умения и ниски резултати в интернационализацията.

Проектът CO – WORKING се стреми към преобръщане на тези факти със създаването на иновативна екосистема в трансграничната зона между Гърция и България, с цел насърчаване на създаването на бизнес предприятия. Внедряването на системата се основава на създаването на два поддържащи механизма за преинкубиране на бизнеса, базирани съответно в двете страни.

Проектът има за цел да ускори екипите на ранен етап с цел разработване на бизнес идея в реални условия, преди да поемат бизнес риск, с цел трансформиране на първоначалните идеи в жизнеспособни предложения, които преодоляват така наречената „долина на смъртта“.

Партньорите по проекта

Александрийска иновационна зона АД (водещ партньор)

Водещият партньор на CO-WORKING е Александрийската иновационна зона АД (АИЗ), организацията, която пое управлението и развитието на Солунската иновационна зона. . Ролята на АИЗ е да укрепва и насърчава иновативната дейност в по-обширния район на Солун, с акцент върху обществената полза и обществените интереси. Александрийската иновационна зона АД разполага с необходимия опит, ноу-хау и способност да проектира, управлява и координира проекти, финансирани от ЕС, тъй като е участвала в много проекти, финансирани от ЕС в рамките на INTERREG.

Website: https://www.thessinnozone.gr/

Университетът Аристотел в Солун финансира Специална сметка за фондове за научни изследвания

Специалната сметка за фондове за научни изследвания (ССНИ) е университетска институция, създадена за покриване на специални нужди в изследователската дейност на Университета Аристотел в Солун. По-специално, ССФНИ улеснява разграничението между изследователска и преподавателска работа и предоставянето на външно финансиране за управлението на научните изследвания и свързаните с тях дейности. Разполага с опитни изследователи и академици с опит в областта на финансите, развитието, бизнеса и др. Колективът на катедрата е участвал в много проекти, финансирани от ЕС като INTERREG A, B и C, ESPON, INTERACT, FP, HORIZON и др.

Website: https://www.auth.gr/en/rc-en/

Университет за национално и световно стопанство

Университетът за национално и световно стопанство е един от най-старите, известни и големи икономически университети в Югоизточна Европа, пионер в българското висше образование. През 2006 г. УНСС получи най-високата институционална оценка сред всички български университети от Националната служба за оценяване и акредитация. Университетът е абсолютен лидер в професионалните направления „Финанси, администрация и управление“ в България.

Website: https://www.unwe.bg/en/

Национална компания Индустриални зони АД

НАЦИОНАЛЕНАТА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ АД е компания под ръководството на Министерството на икономиката на България, която планира, развива и управлява индустриални и свободни зони, като помага на инвеститорите да реализират проекти. Компанията помага на инвеститорите да реализират проекти в икономически зони със структурирана инфраструктура, първокласни локации и транспортни връзки и управлява 11 индустриални зони в цялата страна с обща площ над 7,4 милиона квадратни метра.

Website: http://www.nciz.bg/en/

Няколко думи за програмата

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, които след 90-те години на миналия век, благодарение на Програмата INTERREG „Гърция-България”, навлязоха в епоха на по-тясно сътрудничество.

Главната идея на INTERREG се ба-зира на факта, че съседните държави заедно могат да решават по-спешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата насърчаваме дейности, които сближават нашите народи.

The Cooperation Programme “Greece-Bulgaria 2014-2020” was approved by the European Commission on 09/09/2015 by Decision C(2015)6283.

Новини

Разработени

Полезни връзки