Проектът - CO - WORKING

Трансграничната зона в двете страни, Гърция и България, често се характеризира с трудности в достъпа до финансиране, ограничен достъп до бизнес ноу-хау, слаб формален и неформален достъп до обща информация, липса на услуги за поддръжка на разработването на конкурентни продукти/ услуги, недостатъчно развитие на човешките ресурси и умения и ниски резултати в интернационализацията.

Проектът CO – WORKING се стреми към преобръщане на тези факти със създаването на иновативна екосистема в трансграничната зона между Гърция и България, с цел насърчаване на създаването на бизнес предприятия. Внедряването на системата се основава на създаването на два поддържащи механизма за преинкубиране на бизнеса, базирани съответно в двете страни.

За разлика от обикновения бизнес инкубатор, преинкубаторът ще подкрепя само бизнес идеи/ проекти, а не вече работещи предприятия.

Проектът има за цел да ускори екипите на ранен етап с цел разработване на бизнес идея в реални условия, преди да поемат бизнес риск, с цел трансформиране на първоначалните идеи в жизнеспособни предложения, които преодоляват така наречената „долина на смъртта“.

Очакваните резултати са пряко свързани със специфичните цели и като цяло съставляват средствата за постигане на общите цели на проекта и програмата.

Резултатите от проекта CO – WORKING са свързани с

(а) разработване на стратегия, помещения и инструменти за сътрудничество

(б) провеждане на учебни лагери за сътрудничество и

(в) прилагането на дейности за ускоряване на сътрудничеството.

Област на приложение на проекта

Географската зона на интервенция на проекта обхваща голяма част от трансграничната граница между Гърция и България с директен фокус върху регионите NUTS III на Солун, Хасково и техния хинтерланд.

По-конкретно, що се отнася до гръцката територия, дейностите ще се изпълняват в цялата област на регионалните звена на Солун от Александрийската иновационна зона и Университета Аристотел в Солун.

В България ще се реализират дейности в цялата област Хасково, които ще бъдат поети от УНСС и Национална компания Индустриални зони АД.

Двата университета по проекта ще подпомогнат научно цялостното му изпълнение и ще покрият нуждите от изследвания в областта на предприемачеството.

Дейностите за разпространение ще се извършват в трансграничните райони с цел привличане на потенциални групи на ранен етап, както и други заинтересовани страни и трансгранични райони, които се интересуват от оползотворяване на резултатите от проекта и участие в дейностите за ускоряване и извличане на полза от тях преди бизнес инкубацията.

Цели на проекта

 • Разработване на стратегия преди инкубацията на идеи в трансграничния регион въз основа на консултация с местни заинтересовани страни и емпирична надзорна работа, като се използват съществуващи международни методологии.
 • Монтаж и оборудване на два бизнес-инкубатора.
 • Разработване на инструмент за диагностика на бизнес идея, свързан с инструментариум за бизнес инкубация. На тази основа екипите на ранен етап могат да развият собствен бизнес модел Canvas (BMC) и да валидират своите бизнес идеи въз основа на методология за бизнес диагностика.
 • Организиране на учебни седмици с цел да се предоставят на групите от първи етап основните принципи на предприемачеството, които завършват с провеждането на събития.
 • Стартиране на холистичен ускорител, включващ персонализирано обучение, насочваща подкрепа, подкрепа за обучение и бизнес мисии.
 • Консултация с ключови заинтересовани страни, препоръки за политики и капитализация.
 • Създаване на мобилна мрежа от консултанти и консултантско звено между двете области на проекта и след края на проекта.
 • Очаква се целият механизъм за подкрепа да взаимодейства с кариерните офиси на университетите и всяка друга организация, свързана с иновациите и предприемачеството в трансграничния регион.

Устойчивост на проекта

CO-WORKING се разработва и ще се прилага по начин, който гарантира трайността на постигнатите резултати. Това означава, че е обмислено бъдещото използване на неговите резултати и доставени ползи. По този начин, предисторията на проекта и множеството ползи и резултати са адресирани до аудитория, способна да се възползва от тези резултати.

 

Очакваните последващи действия след проекта ще включват следното:

 • Всички получени резултати могат незабавно да бъдат използвани и приложени в действие за добавена стойност и печеливши действия за участващите заинтересовани страни.
 • Печатните и дигиталните материали, които ще бъдат произведени (публикации, брошури, видеоклипове), ще бъдат достъпни след изтичане на 24-месечния срок на проекта и чрез интернет за отделни потребители.
 • Развитието на здрава мрежа между участващите зони ще продължи и след приключването на проекта.
 • Изследванията, които ще бъдат разработени по проекта, представляват научен фонд за целия регион и ще бъдат достъпни за образователни институции, изследователски институции и отделни изследователи и учени.
 • Всички бенефициенти по проекта ще участват в разработването на най-добри практики и следователно ще имат допълнителен стимул да разширят изпълнението на проекта, когато възникне възможност.
 • Платформите за мрежи за знания ще продължат да бъдат стабилна и постоянна основа за информация и осведоменост в дългосрочен план, носейки значителни ползи за заинтересованите страни.
 • От финансова гледна точка няма да е необходимо допълнително финансиране в дългосрочен план.
 • Необходимите човешки ресурси ще бъдат осигурени от съществуващите ръководители на участващите партньори.
 • Иновативният технологичен подход на проекта ще спомогне за непрекъснатото разпространение на резултатите.
 • Партньорите се ангажират да допринасят за функционирането и популяризирането на проекта и да си сътрудничат с други юридически лица за оптималното му използване в бъдеще.