Το έργο CO-WORKING

Η διασυνοριακή περιοχή και στις δύο χώρες, Ελλάδα και Βουλγαρία, χαρακτηρίζεται συχνά από δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνογνωσία των επιχειρήσεων, αδύναμη επίσημη και άτυπη πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες, έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων / υπηρεσιών, ανεπαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του και χαμηλές επιδόσεις στη διεθνοποίηση.

Το έργο CO-WORKING φιλοδοξεί να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα με τη δημιουργία ενός καινοτόμου οικοσυστήματος στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, με στόχο την ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρήσεων. Η εφαρμογή του συστήματος βασίζεται στην εγκαθίδρυση δύο υποστηρικτικών μηχανισμών προθερμοκοίτισης επιχειρήσεων με έδρα στις δύο χώρες, αντίστοιχα.

Σε αντίθεση με μία κοινή θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, η προθερμοκοιτίδα θα υποστηρίζει μόνο επιχειρηματικές ιδέες/ έργα και όχι επιχειρήσεις ήδη εν λειτουργία.

Το έργο στοχεύει στην επιτάχυνση των ομάδων πρώιμου σταδίου για την εξέλιξη μιας επιχειρηματικής ιδέας υπό πραγματικές συνθήκες, προτού αναλάβει επιχειρηματικό ρίσκο, με στόχο τη μετατροπή των αρχικών ιδεών σε βιώσιμες προτάσεις που ξεπερνούν τη λεγόμενη «κοιλάδα του θανάτου».

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα σχετίζονται άμεσα με τους συγκεκριμένους στόχους και συνολικά αποτελούν τα μέσα για την επίτευξη των συνολικών στόχων του έργου και του προγράμματος.

Τα αποτελέσματα του έργου CO-WORKING σχετίζονται με

(α) την ανάπτυξη στρατηγικής, χώρων και εργαλείων συνεργασίας

(β) την υλοποίηση bootcamps συνεργασίας και

(γ) την εφαρμογή δραστηριοτήτων επιτάχυνσης συνεργασίας.

Περιοχή εφαρμογής του έργου

Η γεωγραφική περιοχή παρέμβασης του έργου καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των διασυνοριακών συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας με άμεση εστίαση στις περιοχές NUTS III της Θεσσαλονίκης, του Χάσκοβο και της ενδοχώρας τους.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στην ελληνική επικράτεια, θα υλοποιηθούν δραστηριότητες σε όλη την περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης από την Αλεξάνδρεια Ζώνη καινοτομίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στη Βουλγαρία, θα υλοποιηθούν δραστηριότητες σε ολόκληρη την περιοχή της Περιφέρειας του Χάσκοβο, που θα αναλάβουν το Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας και η National Company Industrial Zone PLC.

Τα δύο Πανεπιστήμια του έργου, θα υποστηρίξουν επιστημονικά τη συνολική υλοποίηση του και θα καλύψουν ερευνητικές ανάγκες στα θέματα της επιχειρηματικότητας.

Οι δραστηριότητες διάδοσης θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος των διασυνοριακών περιοχών με στόχο την προσέλκυση πιθανών ομάδων πρώιμου σταδίου καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και διασυνοριακών περιοχών που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες επιτάχυνσης πριν από την επώαση και να επωφεληθούν από αυτά.

Οι στόχοι του έργου

 • Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής προ-θερμοκοίτισης στη διασυνοριακή περιοχή με βάση τη διαβούλευση με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους και την εμπειρική επιτόπια εργασία, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες διεθνείς μεθοδολογίες.
 • Η εγκατάσταση και ο εξοπλισμός δύο προθερμοκοιτίδων.
 • Η ανάπτυξη ενός Εργαλείου Διάγνωσης Επιχειρηματικής Ιδέας που σχετίζεται με μια Εργαλειοθήκη προθερμοκοίτισης. Σε αυτή τη βάση, ομάδες πρώιμου σταδίου μπορούν να αναπτύξουν το δικό τους Business Model Canvas (BMC) και να επικυρώσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες βάσει μιας μεθοδολογίας διάγνωσης επιχειρήσεων.
 • Η διοργάνωση των εβδομάδων εκμάθησης με στόχο να παρασχεθούν στις ομάδες του πρώτου σταδίου οι βασικές αρχές για την επιχειρηματικότητα, καταλήγοντας σε εκδηλώσεις.
 • Η έναρξη ενός ολιστικού μηχανισμού επιτάχυνσης, που περιλαμβάνει εξατομικευμένη εκπαίδευση, υποστήριξη καθοδήγησης και κατάρτισης και επιχειρηματικές αποστολές.
 • Η διαβούλευση με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συστάσεις πολιτικής και κεφαλαιοποίηση.
 • Η δημιουργία ενός κινητού δικτύου συμβούλων και μιας συμβουλευτικής μονάδας ανάμεσα στις δύο περιοχές του έργου και πέρα από το τέλος του έργου.
 • Ολόκληρος ο μηχανισμός υποστήριξης αναμένεται να διασυνδεθεί με τα Γραφεία Σταδιοδρομίας των Πανεπιστημίων και με οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που σχετίζεται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην διασυνοριακή περιοχή.

Βιωσιμότητα του έργου

Το CO-WORKING αναπτύσσεται και πρόκειται να εφαρμοστεί με τρόπο που να διασφαλίζει τη διάρκεια των επιτευγμάτων του. Αυτό σημαίνει ότι ελήφθη υπόψη η μελλοντική χρήση των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του. Έτσι, το υπόβαθρο του έργου και τα πολλαπλά οφέλη και τα αποτελέσματα απευθύνονται σε ένα κοινό ικανό να κάνει χρήση αυτών των αποτελεσμάτων.

 

Οι αναμενόμενες ενέργειες παρακολούθησης μετά το έργο θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Όλα τα παραδοτέα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και να γίνουν πράξη για προστιθέμενη αξία και κερδοφόρες ενέργειες για τους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Το έντυπο και ψηφιακό υλικό που θα παραχθεί (δημοσιεύσεις, φυλλάδια, βίντεο), θα είναι διαθέσιμο πέραν των 24 μηνών της διάρκειας του έργου και μέσω διαδικτύου για μεμονωμένους χρήστες.
 • Η ανάπτυξη ενός υγιούς δικτύου μεταξύ των εμπλεκόμενων περιοχών θα συνεχίσει και μετά την ολοκλήρωση του έργου.
 • Οι μελέτες που θα αναπτυχθούν μέσω του έργου αποτελούν επιστημονικό απόθεμα για όλη την περιοχή και θα είναι διαθέσιμες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και μεμονωμένους ερευνητές και επιστήμονες.
 • Όλοι οι δικαιούχοι του έργου θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και ως εκ τούτου θα έχουν ένα πρόσθετο κίνητρο να διευρύνουν την υλοποίηση του έργου όταν παρουσιαστεί ευκαιρία.
 • Οι πλατφόρμες δικτύωσης γνώσης θα συνεχίσουν να αποτελούν σταθερή και μόνιμη βάση για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μακροπρόθεσμα, καθώς θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους ενδιαφερόμενους.
 • Από οικονομικής άποψης, δεν θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμα.
 • Το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό θα καλυφθεί από υπάρχοντα στελέχη των συμμετεχόντων εταίρων.
 • Η καινοτόμος τεχνολογική προσέγγιση του έργου θα βοηθήσει στη συνεχή διάδοση των αποτελεσμάτων.
 • Οι εταίροι έχουν δεσμευτεί να συμβάλουν στη λειτουργία και την προώθηση του έργου και να συνεργαστούν με άλλα νομικά πρόσωπα για τη βέλτιστη χρήση του στο μέλλον.